Armaturer och ljuskällor till privat och offentlig miljö
Inomhus
Utomhus
Smart Home
LED-Strips & Profiler
Ljuskällor
Drivdon & Styrningar
Kablar & Installation

Sökförslag

Hittade inga sökförslag

  • i

Integritetspolicy – arbetssökande och anställda


För vem gäller policyn

Denna Integritetspolicy är tillämplig på personer som är arbetssökande eller anställda.
 

För vad gäller policyn

Denna Integritetspolicy reglerar hur Bellalite samlar in och behandlar personuppgifter för att kunna fullfölja rekryteringsärenden, pågående anställningsförhållanden och avslutade anställningsförhållanden.
 

När gäller inte policyn

Personuppgifter som behandlas inför en rekrytering på webbplatser som inte ägs av oss eller står under vår kontroll omfattas inte av denna policy såvida Bellalite inte uppdragit till en extern part att bearbeta personuppgifter för vår räkning.
 

Ändamålen med behandling av personuppgifter

Personuppgifter behandlas endast för de ändamål och syften som beskrivs i denna Integritetspolicy. Bellalite behandlar arbetssökandes och anställdas personuppgifter för att kunna:
(a) administrera vår relation till dig
(b) hantera eventuella ärenden om påstådd diskriminering, hantera tvister och genomföra förhandlingar.
 

Personuppgifter

Genom att godkänna denna Integritetspolicy samtycker du till att Bellalite behandlar dina personuppgifter i enlighet med denna Integritetspolicy. Om du inte samtycker till sådan behandling ska du inte förse oss med personuppgifter. Nedan finner du information om vilka slags personuppgifter Bellalite behandlar och hur Bellalite kan komma att få/inhämta dessa uppgifter.
 

Arbetssökande

De personuppgifter Bellalite behandlar om dig som arbetssökande utgår från de uppgifter du själv lämnar till oss genom kontakt med någon av våra leverantörer inom rekryterings-området – t. ex externa webbplatser och/eller konsulter som genomför rekrytering åt oss. Bellalite kommer inte att behandla dina personuppgifter utan att du först lämnat ditt godkännande genom att acceptera vår Integritetspolicy.
De personuppgifter Bellalite kan komma att behandla om dig utgörs bland annat av namn, adress, e-postadress, personnummer, betyg, intyg, utbildningar och arbetslivserfarenheter, fotografi, resultat från tester, uppgift från bakgrundskontroll, resultat från drogtester, uppgift från referensperson (såsom omdömen och hälsa, t.ex. anmärkningar kring sjukfrånvaro) samt uppgift som är nödvändiga för uppföljning av ett rekryteringsärende.
För det fall du ställer upp på att bli fotograferad eller att du utan uppmaning från oss lämnar fotografi på dig själv samtycker du till att Bellalite behandlar sådant fotografi.
 
Det kan hända att du i samband med utförande av tester, på begäran av oss, kan komma att behöva godkänna ytterligare villkor för behandling av dina personuppgifter.
I rekryteringar som ställer säkerhetskrav på personer kan Bellalite i vissa fall behöva utföra bakgrundskontroll, hälsokontroll och/eller drogtest på dig. Sådana kontroller kan komma att innehålla känsliga personuppgifter om dig och du kommer att  ämna ett särskilt samtycke innan en bakgrundskontroll, hälsokontroll eller ett drogtest utförs/ska utföras.
Som en del i en bakgrundskontroll kan Bellalite be dig att inkomma med ett utdrag ur belastningsregistret. Det är du själv som beställer ett sådant utdrag hos relevant myndighet. Det är alltid du själv som avgör om du vill beställa ett  elastningsregisterutdrag. Väljer du att avstå kan det påverka dina möjligheter att bli aktuell för utlyst tjänst. Utdraget kommer att öppnas av dig tillsammans med oss. Informationen i ett belastningsregisterutdrag hanteras med största sekretess och kommer aldrig att behandlas av oss.
Det kan även i vissa situationer vara nödvändigt för oss att inhämta ditt godkännande för att begära in kreditupplysning via externt kreditupplysningsföretag.
Bellalite kan även be dig att lämna ytterligare personuppgifter men i sådana fall kommer du att särskilt godkänna detta. Även sådana personuppgifter som lämnas/behandlas genom särskilt godkännande kommer att omfattas av denna integritetspolicy.
 

Anställda

De personuppgifter Bellalite kommer att behandla om dig består av, utöver de uppgifter som angivits under avsnittet Arbetssökande, bland annat kontaktuppgifter till anhöriga, löne- och kontouppgifter. Bellalite kan även behöva behandla känsliga personuppgifter om dig, såsom uppgifter om din hälsa. Hälsouppgifter kan till exempel behöva behandlas för att Bellalite ska kunna uppfylla sina skyldigheter som arbetsgivare.
 

Sparande av personuppgifter

Hur länge en personuppgift sparas beror på vilken personuppgift det rör sig om och syftet med dess behandling. Bellalite kommer som huvudregel att spara personuppgifter som rör:
(a) uppgifter kopplade till ansöknings- och rekryteringsprocess, under innevarande år för senaste
aktiviteten och därefter för två (2) år;
(b) anställningsavtal, under innevarande år och därefter tio (10) år;
(c) uppgifter om affärshändelser, såsom uppgifter om tidrapporter, deltagare, uppdrag, lön, faktura,
deklarationer, bokslut, under avtalstiden och därefter för tio (10) år; och
(d) kontrolluppgifter, tills dess att vårt pensionsåtaganden upphört.
 

Delning av personuppgifter utanför företaget

Bellalite kommer inte sälja, lämna ut eller sprida personuppgifter till tredje part, med undantag för vad som anges i denna Integritetspolicy. Bellalite kan lämna ut dina personuppgifter till annan tredje part, såsom leverantör för löneadministration, teknisk support, drift av IT-system, externa testföretag eller leverantörer som ombesörjer rekryteringar för vår räkning.

Parter som Bellalite kan komma att lämna ut personuppgifter till kan befinna sig utanför det Europeiska Ekonomiska Samarbetsområdet, EES, vilket innebär att personuppgifter kan komma att överföras till länder utanför EES. I sådana fall kommer Bellalite att vidta åtgärder för att säkerställa att personuppgifterna fortsätter vara skyddade och även vidta de åtgärder som krävs för att på lagligt sätt överföra personuppgifter till länder utanför EES.
 
Bellalite kommer också att lämna ut personuppgifter som Bellalite är skyldiga till enligt gällande lag, domstolsbeslut eller om sådant utlämnande annars är nödvändigt för att medverka till en rättslig utredning. För det fall Bellalite omfattas av en omorganisation, sammanslagning eller försäljning kan Bellalite överföra personuppgifter till den relevanta tredje parten, förutsatt att den tredje parten åtar sig att behandla personuppgifterna i enlighet med denna Integritetspolicy.
 

Personuppgiftsansvarig

Bellalite, org nr: 556166-2858
Adress: Mörners Väg 122, 352 46, Växjö
 

Dina rättigheter

Du som individ har rätt att kostnadsfritt, en gång per kalenderår, efter skriftligt undertecknad ansökan ställd till oss på adressen ovan (under "Personuppgiftsansvarig") få besked om vilka personuppgifter Bellalite behandlar om dig samt information om omfattningen och syftet med sådan behandling. Du som individ har även rätt att när som helst begära att Bellalite blockerar, utplånar eller rättar dina personuppgifter. Du har alltid rätt att återkalla ett lämnat samtycke och meddela att du motsätter dig fortsatt behandling av dina personuppgifter. Sådana rättigheter gäller enbart när personuppgiftsbehandlingar inte omfattas av annan lagstiftning, som t. ex skattelagstiftning, bokföringslag, arbetsrättslig lagstiftning och liknande.
 

Kontakta oss

Om du har några frågor gällande denna Integritetspolicy eller vår användning av dina personuppgifter, vänligen kontakta oss på [email protected] 010-4700 220.
Denna Integritetspolicy är upprättad den 16-05-2018 och gäller fram till dessa att en revidering
sker. Information om reviderad Integritetspolicy kommer att anslås på Bellalites hemsida och internt via Microsoft Teams.