Armaturer och ljuskällor till privat och offentlig miljö
Logga in
Varukorg

VÄLKOMMEN TILL VÅR NYA WEBBSIDA! UPPDATERA DITT LÖSENORD FÖR ATT LOGGA IN HÄR

Integritetspolicy

Denna integritetspolicy förklarar hur Bellalite Holding AB (organisationsnummer 556697-0553), Bellalite Ljusdesign AB (organisationsnummer: 556166-2858) och Bellalite Leasing AB (556686-8930) behandlar och använder dina personuppgifter. Dessa tre bolag kommer gemensamt att benämnas Bellalite nedan.

Här beskriver Bellalite också dina rättigheter gentemot oss och hur du kan göra dina rättigheter gällande. Du kan alltid kontakta oss vid frågor kring integritets- och dataskydd genom att skicka ett e-postmeddelande till info@bellalite.se.

För att kunna fullgöra våra skyldigheter gentemot personal, kunder och leverantörer, behöver Bellalite behandla dina personuppgifter enligt nedan. Bellalite gör det med största möjliga hänsyn till din integritet.

Ändringar i denna integritetspolicy meddelas genom att de nya villkoren publiceras på företagets webbplats och vi rekommenderar därför att du regelbundet tar del av den. Om du delger personuppgifter om andra personer är du ansvarig för att föreningen får behandla även de personuppgifterna i enlighet med tillämpliga integritetsvillkor.

För att du ska få en så bra insyn som möjligt i hur vi hanterar personuppgifter har vi organiserat vår integritetspolicy i följande avsnitt:

 1. Vem är ansvarig för dina personuppgifter?

 2. Vilken information samlar Bellalite in?
  2.1 Information som du ger till oss
  2.2 Information Bellalite samlar in om dig
  2.3 Hantering av personuppgifter för barn
  2.4 Externa länkar

 3. Vad gör Bellalite med din information?
  3.1 Kommunicera med dig

 4. Vilka kan Bellalite komma att dela din information till?

 5. Hur länge lagrar Bellalite dina personuppgifter?

 6. Dina rättigheter

 7. Cookies och spårningstekniker

1. Vem är ansvarig för dina personuppgifter?

Bellalite är personuppgiftsansvarig för de uppgifter som lämnas direkt av en individ till oss.

I vissa sammanhang kan Bellalite agera personuppgiftsbiträde. I dessa fall upprättas ett personuppgiftsbiträdesavtal i syfte att reglera hur dina personuppgifter behandlas av Bellalite.

Har du synpunkter, frågor eller andra funderingar kring vår integritetspolicy eller hantering av personuppgifter, är du alltid välkommen att skicka ett e-postmeddelande till info@bellalite.se.

2. Vilken information samlar Bellalite in?

2.1 Information som du ger till oss

Du kan direkt eller indirekt komma att ge oss information. Exempel på det är:

 • Person- och kontaktinformation: Namn, födelsedatum, personnummer, faktura- och leveransadress, e-postadress, mobiltelefonnummer etc.

 • Betalningsinformation: Fakturainformation etc.

2.2 Information Bellalite samlar in om dig

När du använder någon eller några av våra webbtjänster kan Bellalite samla in följande information:

 • Person- och kontaktinformation: Namn, födelsedatum, personnummer, faktura- och leveransadress, e-postadress, mobiltelefonnummer, etc.

 • Information om produkter: Exempelvis detaljer angående de produkter du har köpt.

 • Finansiell information: Eventuella krediter, negativ betalningshistorik.

 • Historisk information: Dina köp, betalnings- och kredithistorik.

 • Information om hur du interagerar med våra tjänster: Hur du använder våra tjänster, inklusive svarstid för sidor, nedladdningsfel, hur du nådde och lämnade tjänsten, såväl som leveransnotiser när Bellalite kontaktar dig.

 • Enhetsinformation: Exempelvis IP-adress, språkinställningar, webbläsarinställningar, tidszon, operativsystem, plattform och skärmupplösning.

 • Geografisk information: Din geografiska placering.

Om du besöker eller kommunicerar med oss via våra konton i sociala medier (det vill säga tredjepartsplattformar såsom exempelvis Facebook och LinkedIn) kan Bellalite komma att ta emot information rörande din profil och dina interaktioner på tredjepartsplattformen från leverantören av densamma.

Informationen du ger oss, såväl som information om produkterna och din finansiella information, är generellt sett nödvändig för att ingå ett avtalsförhållande med oss, medan den övriga informationen Bellalite samlar in generellt sett är nödvändig för andra syften – se punkt 3.

2.3 Hantering av personuppgifter för barn

Bellalites produkter, tjänster och digitala kanaler riktar sig inte till barn och Bellalite samlar därmed inte medvetet in personuppgifter om barn. Om du är målsman och blir medveten om att ditt barn lämnat personuppgifter till Bellalite ber vi dig att kontakta oss för att du ska kunna utöva dina rättigheter avseende exempelvis rättelse eller borttagning.

2.4 Externa länkar

Denna integritetspolicy gäller för information som Bellalite behandlar om dig inom ramen för våra digitala kanaler. Bellalites digitala kanaler kan ibland innehålla länkar till externa webbplatser eller tjänster som vi inte kontrollerar. Om du följer en länk till en extern webbsida uppmanas du att ta del av de principer för personuppgiftsbehandling och information om cookies som gäller för den aktuella sidan.

3. Vad gör Bellalite med din information?

Behandling av personuppgifter är allt som sker med personuppgifterna. Varje åtgärd som vidtas med personuppgifter utgör behandling, oberoende av om den utförs automatiserat eller ej, såsom insamling, registrering, organisering, strukturering, lagring, bearbetning eller ändring, framtagning, läsning, användning, utlämning genom överföring, spridning eller tillhandahållande på annat sätt, justering eller sammanförande, begränsning, radering eller förstöring.

Den data Bellalite samlar in syftar till att tillhandahålla, utföra och förbättra våra tjänster och för att kunna upprätthålla ingångna avtal. Bellalite behandlar personuppgifter för följande syften baserat på följande lagliga grunder:


Syfte med behandlingen: För att bekräfta din identitet och verifiera dina person- och kontaktuppgifter.
Laglig grund för behandlingen: Utföra våra kontraktuella åtaganden gentemot dig.
Automatiserat beslutsfattande (Ja/Nej): Ja


Syfte med behandlingen: För att administrera din betalning och kundförhållandet, till exempel för att uppfylla våra eventuella skyldigheter gentemot dig och för att tillhandahålla information, produkter och tjänster som du begär från oss. 
Laglig grund för behandlingen: Utföra våra kontraktuella åtaganden gentemot dig.
Automatiserat beslutsfattande (Ja/Nej): Ja


Syfte med behandlingen: För att avgöra vilka betalningsmetoder Bellalite kan erbjuda dig, t.ex. genom interna eller externa kreditbedömningar. 
Laglig grund för behandlingen: Följa tillämplig lagstiftning.
Automatiserat beslutsfattande (Ja/Nej): Ja


Syfte med behandlingen: För kundanalys, administrera våra tjänster och för vår interna verksamhet, inklusive felsökning, dataanalys, testning och för statistiska ändamål. 
Laglig grund för behandlingen: För att kunna tillhandahålla avtalade tjänster och andra berättigade intressen.
Automatiserat beslutsfattande (Ja/Nej): Ja


Syfte med behandlingen: För att säkerställa att innehåll presenteras effektivt för dig och din enhet.
Laglig grund för behandlingen: Utföra våra kontraktuella åtaganden gentemot dig.
Automatiserat beslutsfattande (Ja/Nej): Ja


Syfte med behandlingen: För att säkerställa att innehåll presenteras effektivt för dig och din enhet. 
Laglig grund för behandlingen: Utföra våra kontraktuella åtaganden gentemot dig.
Automatiserat beslutsfattande (Ja/Nej): Ja


Syfte med behandlingen: För att förhindra missbruk av våra tjänster som en del i våra ansträngningar att hålla tjänsterna trygga och säkra.
Laglig grund för behandlingen: Utföra våra kontraktuella åtaganden gentemot dig och följa tillämplig lagstiftning. 
Automatiserat beslutsfattande (Ja/Nej): Ja


Syfte med behandlingen: För att utföra riskanalys, förhindra bedrägerier och riskhantering.
Laglig grund för behandlingen: Följa tillämplig lagstiftning och andra berättigade intressen.
Automatiserat beslutsfattande (Ja/Nej): Ja


Syfte med behandlingen: För att förbättra våra tjänster och för generell affärsutveckling, såsom för att förbättra kreditriskmodeller med syfte att t.ex. minimera bedrägerier, utveckla nya produkter och funktioner och nya affärsmöjligheter.
Laglig grund för behandlingen: Andra berättigade intressen.
Automatiserat beslutsfattande (Ja/Nej): Nej


3.1 Kommunicera med dig

Bellalite kan komma att använda dina personuppgifter för att kommunicera relevant information om nyttjade eller liknande tjänster och för att utföra kundnöjdhetsundersökningar gällande våra tjänster t. ex. via elektroniska kommunikationskanaler och via telefon. Om du inte vill motta sådan kommunikation, är du välkommen att skicka e-post till info@bellalite.se.

4. Vilka kan Bellalite komma att dela din information till?

Bellalite kan komma att överföra till, eller dela din information med, utvalda tredje parter, enligt följande. Bellalite vidtar alla rimliga, legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att din data hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå vid överföring till eller delning med sådana utvalda tredje parter.

4.1 Leverantörer och underleverantörer

Bellalite kan komma att dela dina personuppgifter till leverantörer eller underleverantörer för utförandet av våra kontraktuella åtaganden gentemot dig och för andra syften som framgår i den här Integritetspolicyn.

Bolag som hanterar personuppgifter för Bellalites räkning undertecknar alltid avtal med föreningen för att säkerställa en hög skyddsnivå för dina personuppgifter även hos våra samarbetspartners.

I relation till samarbetspartners utanför EU/EES vidtas särskilda skyddsåtgärder, som till exempel avtal som inkluderar standardiserade modellklausuler för dataöverföring vilka har antagits av EU-kommissionen och som finns tillgängliga på EU-kommissionens webbplats.

4.2 Myndigheter

Bellalite kan komma att lämna nödvändig information till myndigheter såsom polisen, skatteverket eller andra myndigheter om Bellalite är skyldiga att lämna ut sådan uppgift med stöd av lag eller myndighetsbeslut, eller om du har godkänt att Bellalite gör det.

4.3 Avyttring

Bellalite kan komma att dela din information till tredje parter:

 • För det fall att Bellalite säljer eller köper verksamhet eller tillgångar, kan Bellalite komma att lämna dina personuppgifter till en potentiell säljare eller köpare av sådan verksamhet eller sådana tillgångar.

 • Om en väsentlig del av våra tillgångar förvärvas av en tredje part, kan personuppgifter om våra kunder komma att delas.

4.4 Vad Bellalite inte kommer att göra med din data

Bellalite kommer inte att lämna ut dina personuppgifter i någon annan utsträckning än vad som beskrivs i denna punkt 4.

5. Var behandlar Bellalite dina personuppgifter?

Bellalite strävar alltid efter att behandla din data inom EU/EES. Då Bellalite är fast beslutna att alltid skydda din data, kommer Bellalite att vidta alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att din data hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå.

6. Hur länge lagrar Bellalite dina personuppgifter?

Bellalite lagrar din data endast så länge som det är nödvändigt för att utföra våra kontraktuella åtaganden gentemot dig och så länge det krävs enligt lagstadgade lagringstider. När Bellalite sparar din data för andra syften än för våra kontraktuella åtaganden, t.ex. för att uppfylla krav på åtgärder mot bokföring och regulatoriska kapitalkrav, sparar Bellalite datan endast så länge som det är nödvändigt och/eller lagstadgat för respektive syfte.

Om du inte varit i kontakt med oss inom en period av 36 månader kommer dina uppgifter att raderas, förutsatt att de inte krävs för att uppfylla andra rättsliga skyldigheter.

7. Dina rättigheter

Om du vill utnyttja någon av följande rättigheter vänligen skicka ett e-postmeddelande till Bellalite: info@bellalite.se

 • Rätt att få tillgång till din data
  Du kan begära en kopia (registerutdrag) av de uppgifter Bellalite har om dig. Vi ska besvara dina önskemål utan onödiga dröjsmål och inom en månad. Om vi av någon anledning inte kan uppfylla dina önskemål, ska en motivering lämnas. Kopian är gratis att begära.

 • Rätt till rättelse
  Du har rätt att korrigera felaktig eller icke-komplett information om dig själv.

 • Rätt att bli raderad (”rätten att bli glömd”)
  Du har rätt att begära radering av dina personuppgifter för de fall att datan inte längre är nödvändig för det syfte den blev insamlad för. Det kan dock finnas legala skyldigheter som hindrar oss från att omedelbart radera delar av din data. Dessa skyldigheter kommer från bokförings- och skattelagstiftning, bank- och penningtvättslagstiftning, men också från konsumenträttslagstiftning. Bellalite blockerar i sådana fall den data som Bellalite är skyldiga att spara, från att kunna användas till andra syften än att uppfylla sådana legala skyldigheter.

 • Dataportabilitet
  Du har rätt att få ut de uppgifter du själv lämnat för att föra över dem till en annan tjänst.

 • Behandlingsinvändning
  Du har rätt att invända mot en behandling av dina personuppgifter.

 • Klagomål till tillsynsmyndighet
  Du har även rätt att när som helst inge klagomål till tillämplig tillsynsmyndighet om du anser att dina personuppgifter behandlas i strid med tillämplig personuppgiftslagstiftning.

Bellalite ansvarar inte för problem som uppstår som en följd av att personuppgifter är gamla eller felaktiga om du underlåtit att informera oss om ändringen.

7. Cookies och spårningstekniker

Bellalite använder cookies och liknande spårningstekniker för att garantera funktionen och säkerheten i våra digitala kanaler samt för att leverera anpassade lösningar till användare av våra webbtjänster. En cookie-fil är en del av en text som genom tillstånd från dig kan placeras i din dator för att samla in information om exempelvis IP-adress och besökta webbplatser. Godkänner du detta kommer browsern att lägga till texten i en separat fil. Bellalite använder cookie-filer för att analysera trafiken på våra webbplatser i syfte att förbättra prestation och säkerhet samt för att kunna ge relevant information till besökare.

Du kan själv välja vilken typ av cookies du accepterar på Bellalites webbplatser, exempelvis cookies avsedda för analys och utveckling, och/eller cookies avsedda för marknadsföring. Vissa cookies syftar till att garantera sidornas funktion och går inte att välja bort.

Du kan dessutom själv, under inställningar i browsern, ange om du accepterar/inte accepterar en cookie-fil. Du kan själv välja att ta bort cookie-filer som har placerats hos dig.

Vill du veta mer om hur Bellalite använder cookies är du välkommen att kontakta info@bellalite.se.

Uppdaterades senast april 2023