Armaturer och ljuskällor till privat och offentlig miljö
Logga in
Varukorg

VÄLKOMMEN TILL VÅR NYA WEBBSIDA! UPPDATERA DITT LÖSENORD FÖR ATT LOGGA IN HÄR

Köpvillkor

Tillämplighet

Dessa köp- och leveransvillkor gäller för www.bellalitewhite.se som ägs och driftas av Bellalite AB. Dessa villkor gäller från och med ovan angivet datum och ersätter tidigare av Bellalite AB publicerade försäljningsvillkor. Bellalite AB äger rätten att ändra dessa villkor utan föregående avisering.

Priser

Aktuella priser på produkter lämnas på Bellalite AB:s webbsida som uppdateras i realtid. Priserna anges i SEK, exklusive moms och andra eventuella tillkommande skatter och avgifter hänförliga till produkterna. Kostnad för frakt tillkommer. Bellalite äger rätt att ändra priserna utan föregående avisering. På webbsidan angivet pris gäller om inget annat särskilt överenskommits.

Vi reserverar oss för eventuella prisändringar. Priserna på vår webbplats uppdateras regelbundet för att återspegla de senaste marknadsförhållandena men kan ibland avvika från det faktiska priset. Vi rekommenderar att du verifierar det slutliga priset med oss vid köptillfället.

Vi reserverar oss även för tryckfel och felaktigheter i vår marknadsföring, nyhetsbrev och övrig extern kommunikation.

Betalning

Försäljning sker, efter sedvanlig kreditprövning, mot faktura som förfaller till betalning trettio (30) dagar från fakturadatum. Vid ej godkänd kreditprövning sker försäljning mot postförskott eller förskottsbetalning. Vid postförskottsförsändelse tillkommer en avgift enligt PostNords prislista.

Vid betalningsdröjsmål utgår årlig dröjsmålsränta på utestående belopp med sex (6) procent plus gällande referensränta från förfallodagen. Bellalite AB tar ut vid var tid gällande lagstadgad påminnelseavgift.

Fraktkostnad

Frakt tillkommer på samtliga leveranser. Den totala fraktkostnaden räknas ut vid fakturering av ordern då det framgår vad försändelsen väger, om försändelsen är skrymmande, om försändelsen måste levereras på pall eller om den omfattar flera kollin. Ej utlösta paket debiteras en avgift.

Leverans

Bellalite AB anlitar i första hand PostNord och UPS för leveranser. Godset levereras direkt till mottagande företags leveransadress.

PostNord gör ett (1) försök att köra ut godset och utkörning sker då mellan klockan 08.00 och 16.00 på vardagar. Mot en extra avgift kan man få utkörning innan klockan 09.00 respektive klockan 12.00. Finns ingen på plats för att ta emot godset så levereras det till närmaste postcenter/-terminal för avhämtning. Ny utkörning kan beställas via PostNords kundtjänst mot en extra avgift.

UPS gör tre (3) försök att köra ut godset och utkörning sker då mellan klockan 09.00 och 17.00 på vardagar. Finns det inte någon på plats för att ta emot godset under något av dessa tre (3) försök så lämnas en lapp i brevlådan där kunden ombeds ta kontakt med UPS för att bestämma tidpunkt för ny utkörning.

Om leveransadressen är en postbox levereras godset med postpaket till PostNords utlämningsställe. För detta uttages en extra avgift enligt PostNords prislista. Utkörning ingår ej i denna tjänst och kan ej heller beställas i efterhand.

I undantagsfall, beroende på godsets beskaffenhet eller kritisk leveranstidpunkt, kan leveranser ske med åkeri, buss, tåg, flyg eller bud. Överenskommelser gällande denna typ av specialleveranser sker alltid i samråd med kunden.

Transportskador

Kunden ska vid mottagandet kontrollera de levererade produkterna. Transportskada ska på ankomstdagen av leveransen anmälas till anlitat transportföretag och till Bellalite AB på telefon 010-47 00 200 eller e-post info@bellalite.se.

Ej utlöst försändelse

För försändelse som ej lösts ut utan istället gått i retur till Bellalite AB debiteras en avgift på 300:- (exkl. moms) för att täcka Bellalite AB:s frakt- och administrationskostnader.

Återköp

För vara ur ordinarie sortiment, vars originalförpackning ej brutits eller på annat sätt skadats, accepterar Bellalite AB återköp under tio (10) dagar från fakturadatum.

Varor där originalförpackningen saknas eller skadats, komponenter saknas eller om varan har använts återköpes ej. Återköp accepteras ej heller för varor som är specialbeställda för kunds räkning.

Vid återköp utgår en återköpsavgift motsvarande 20% av varans tidigare fakturerade pris. Vid återköp skall kunden ersätta Bellalite AB:s fraktkostnader. Återköpsavgift och fraktkostnad belastar kundens tillgodohavande hos Bellalite AB eller faktureras separat.

Vid återköp ska kunden kontakta Bellalite AB på telefon 010-47 00 200 eller via e-post till info@bellalite.se och uppge fakturanummer för att erhålla ett returnummer. Det går också bra att använda vårt formulär för återköp. Observera att erhållande av returnummer ej utgör ett godkänt återköp. Returnumret är giltigt under fjorton (14) dagar under vilken tid varan skall ha kommit Bellalite AB tillhanda. Vid återsändandet av varan skall returfrakten till Bellalite AB vara betald samt skall kopia på faktura och uppgift om giltigt returnummer medfölja. Är frakten ej betald eller om returnummer eller annan handling saknas återsänds varan till kunden utan åtgärd.

Återköpet är godkänt först när Bellalite AB har mottagit och kontrollerat varan och funnit den vara insänd i enlighet med ovanstående villkor.

Reklamation

Kunden har skyldighet att ankomstkontrollera varan för att kontrollera att den är felfri (för transportskada, se ovan).

För att åberopa att en vara är felaktig skall kunden reklamera till Bellalite AB inom trettio (30) dagar från fakturadatum samt returnera varan.

Vid reklamation ska kunden kontakta Bellalite AB på telefon 010-47 00 200 eller via e-post till info@bellalite.se och uppge fakturanummer samt orsak till reklamationen för att erhålla ett returnummer. Det går också bra att använda vårt formulär för reklamation. Observera att erhållande av returnummer ej är att likställa med godkänd reklamation. Returnumret är giltigt under fjorton (14) dagar under vilken tid varan skall ha kommit Bellalite AB tillhanda. Vid retur av varan skall returfrakten till Bellalite AB vara betald samt skall kopia på faktura, uppgift om giltigt returnummer och en detaljerad beskrivning av åberopat fel medfölja. Är frakten ej betald eller om returnummer eller annan handling saknas återsänds varan till kunden utan åtgärd. Bellalite AB förbehåller sig rätten till produktkontroll av varan samt att debitera 300:- (exkl. moms) i testavgift om varan ej skulle vara felaktig och reklamation ej accepteras.

Garanti

Garantier på produkter lämnas av produktens respektive tillverkare. Bellalite AB lämnar inga ytterligare garantier utöver respektive tillverkares specificerade garantivillkor.

Ansvar för fel

Föreligger fel som Bellalite AB ansvarar för, åtar sig Bellalite AB att, efter eget val avhjälpa felet genom reparation, omleverans eller återbetalning av köpeskillingen.

Bellalite AB:s ansvar till följd av fel i vara är begränsat till vad som anges i dessa försäljningsvillkor. Bellalite AB bär således inget direkt eller indirekt ansvar för till exempel, men ej begränsat till, leveransförseningar, inkompatibilitet, skadebringande egenskaper i produkterna, felaktig installation, driftsavbrott, merarbete, utebliven vinst eller annan ekonomisk skada.

Fel på webbplatsen
Bellalite AB reserverar sig för eventuella skrivfel, felaktiga uppgifter eller utelämnande på denna webbplats. Detta avseende både prisuppgifter och produktinformation.

Force Majeure
Vi anser oss befriade från att fullgöra våra förpliktelser i detta avtal om detta beror på ändrad lagstiftning, myndighets åtgärd, konflikt på arbetsmarknaden, brand, översvämning, krig, terrorism, olyckshändelse av större omfattning eller liknande händelse.

Integritetspolicy

Vi värnar om din integritet. Vi vill därför informera dig om hur vi behandlar de personuppgifter som du lämnar till oss samt vilka rättigheter du har. Detta behandlas särskilt i vår integritetspolicy.

Kontakta oss

Kundservice

Köp, beställning, produktinformation, order och leveransinformation.
Mail: kundtjanst@bellalite.se Telefon: 010-47 00 210

Returadress:

Bellalite AB
Mörners väg 122
352 46 Växjö